Quy trình thi công

Quy trình k? thu?t thi công sàn g? công nghi?p


Toàn b? quy trình thi công g?m 3 b??c c? b?n, th?i gian thi công trung bình cho m?t phòng 30m2 sàn là 4 gi?, Toàn b? quá trình thi công hoàn toàn không có tác đ?ng gì đ?n k?t c?u c?a ngôi nhà, ch? có m?t chút ti?ng ?n nh? trong quá trình thi công


A. Ch? d?n c? b?n khi l?p đ?t sàn g? công nghi?p


1. Vi?c l?p đ?t ph?i đ??c th?c hi?n t?t nh?t trong môi tr??ng có nhi?t đ? ít nh?t là 19°C, nhi?t đ? b? m?t ít nh?t là 16°C và đ? ?m trong kho?ng t? 50% (t?i thi?u) và 75% (t?i đa). Không nên l?u thông khí c?a phòng trong quá trình l?p đ?t.


2. Vì các lý do quang h?c, các t?m g? sàn luôn lát theo chi?u c?a ngu?n sáng.


3. Tr??c khi l?p đ?t, nên tính toán đ? r?ng c?a hàng lát cu?i cùng: nó không đ??c nh? h?n 5mm. N?u c?n thi?t, c?n ph?i c?t b?t hàng đ?u tiên.


4. Sàn g? công nghi?p đ??c lát là h? th?ng sàn n?i, đi?u này có nghĩa là  không đ??c dán, đóng đinh ho?c làm c? đ?nh b? m?t sàn g? theo b?t k? cách nào. Sau khi lát xong sàn g?, phào (len) ch? đ??c g?n tr?c ti?p vào t??ng, không đ??c g?n c? đ?nh v?i sàn g?!


5. Đ? đ?t t?m g? sàn vào đúng v? trí, không bao gi? đ??c dùng búa tr?c ti?p vào nó. Nên dùng m?t mi?ng g? đ?m gi?a t?m g? sàn và búa. Và ph?i luôn b?o đ?m r?ng mi?ng đ?m không làm h?ng ph?n mép c?a t?m sàn g?.


B. Quy trình thi công l?p đ?t sàn g? công nghi?p


1. L?p đ?t ván sàn


B??c 1: Làm s?ch b? m?t sàn nhà


Ki?m tra đ? ph?ng c?a b? m?t sàn. N?u còn m?t vài ch? g? gh? thì x? lý đ? đ?m b?o b? m?t sàn th?t ph?ng.


B??c 2: Ti?n hành tr?i l?p lót sàn.


L?p lót sàn đ??c tr?i li?n nhau theo chi?u r?ng ho?c chi?u dài c?a căn phòng, tr?i b? m?t đã đ??c tráng l?p x?p xu?ng d??i. Hai l?p lót li?n k? nhau không đ??c cách xa quá 5cm.


B??c 3: L?p đ?t sàn


M?t sàn s? đ??c ghép b?t đ?u t? góc phòng, và n?i ti?p nhau t? trong ra ngoài. Các t?m ván sàn g? đ??c ghép liên t?c theo t?ng hàng, các mép n?i đ?u m?i thanh g? đ??c ghép so le nhau. Kho?ng cách gi?a chân t??ng và mép sàn g? là 10mm, đây là kho?ng cách b?t bu?c đ? có th? ghép m?ng cho t?m ván cu?i cùng, đ?ng th?i cũng chính là kho?ng cách an toàn cho phép s? giãn n? c?a toàn b? m?t sàn sau m?t quá trình s? d?ng


2. K?t n?i gi?a hai sàn, k?t thúc sàn


K?t thúc sàn t?i các mép v?i chân t??ng, ván sàn đ??c ghép cách chân t??ng 10mm. Sau đó đ??c che kín b?i phào chân t??ng ho?c n?p k?t thúc.


K?t thúc sàn t?i mép c?a (dùng n?p k?t thúc)


K?t n?i sàn khi chuy?n màu, gi?a hai phòng v?i nhau ho?c giũa sàn g? và n?n sàn b?ng v?t li?u khác (Dùng n?p n?i ch? T)


3. L?p đ?t phào chân t??ng


Phào chân t??ng ph? bi?n hi?n nay là phào g? MDF ph? vân g?. (ngoài ra còn có m?t s? lo?i phào khác nh? phào nh?a, phào g? t? nhiên nh?ng ít ph? bi?n h?n).


Phào chân t??ng có tác d?ng c? đ?nh mép c?a ván sàn g?, ép sàn xu?ng sát m?t n?n, đ?ng th?i che h?t khe h? gi?a mép sàn g? và chân t??ng.


Phào g? MDF vân g? đ??c c? đ?nh v?i chân t??ng b?ng đinh chuyên d?ng đóng phào. Sau khi đã gép xong sàn g?, phào và n?p, th? thi công s? ti?n hành ki?m tra l?i toàn b? sàn g?, b?m keo silicon vào m?t s? khe h? giáp v?i t??ng, khung c?a, … d?n d?p sàn và bàn giao cho ch? nhà.


Đây là lo?i sàn g? công nghi?p s? d?ng công ngh? m?ng kép nên vi?c thi công l?p đ?t r?t nhanh, đ? b?n lâu và có th? đ?a vào s? d?ng ngay sau khi l?p đ?t xong.


Ghi chú: Th?i gian và quy trình thi công trên áp d?ng cho các công trình thông th??ng, trong m?t s? tr??ng h?p đ?c bi?t do đ?a đi?m thi công, không gian thi công ho?c yêu c?u khác c?a ch? nhà, quy trình thi công có th? thay đ?i cho phù h?p.


C. Khi l?p đ?t sàn g? c?n l?u ý nh?ng đi?m sau:


• Sàn g? c?n đ??c v?n chuy?n t?i công trình 24 ti?ng tr??c khi l?p đ?t


• Sàn g? nên đ??c l?p đ?t song song v?i chi?u ánh sáng đi vào t? c?a s? hay c?a ra vào đ? tăng hi?u ?ng c?a màu s?c và vân g?


• Khe h? giãn n? cách chân t??ng hay v?t ch?n t? 7mm – 10 mm


• K? thu?t l?p ghép hàng đ?u tiên là r?t quan tr?ng, hàng đ?u tiên c?n ph?i đ??c l?p ghép th?ng, các ch? n?i ph?i kín khít


• C?n l?p đ?t m?t l?p đ?m ch?ng ?m d??i sàn g?, không l?p đ?t tr?c ti?p lên n?n bê tông.


V? trí đ?c bi?t 


1. N?u g?p ph?i nh?ng n?i nh? ?ng d?n n??c nóng ho?c khu v?c thông phòng, c?n ph?i c?t t?m g? chính xác theo đ? dài tr??c. Sau đó ??m t?m ti?p theo vào ch? c?n lát, dùng th??c đo ch? lõm và đánh d?u vào t?m g?. Dùng máy khoan l? đ? t?o l? t??ng ?ng v?i ph?n đã đ??c đánh d?u, chú ý không quên khe co dãn 10 mm ? các m?t. Dùng c?a tay c?t ngang l? ? góc nghiêng 45 đ?. Sau đó dùng keo đ? dán l?i khi l?p đ?t.


2. Đ? c?t chân khung c?a, đ?u tiên c?n ph?i l?t ng??c t?m sàn xu?ng và đ?t theo đ??ng c?t. Sau đó dùng c?a tay c?t chân c?a theo đ??ng t?m sàn đó.


3. Khi l?p đ?t ? ch? có đ? dài l?n h?n chi?u d?c c?a 12 t?m, b?n ph?i dành thêm đ? r?ng c?a khe co giãn. Đi?m này đ??c áp d?ng cho các v? trí nh? c?a ra vào, c?a thông phòng, chân t??ng,… và cũng nên c?t ph?n l??i t?m g? sát chân t??ng đ? tăng thêm đ? r?ng khe co dãn.


Sàn g? Classen 26177
Sàn g? Classen 26177