Sàn gỗ kosmos 3259

Sàn gỗ kosmos 3259
Sàn gỗ kosmos 3259

Sàn g? kosmos 3259 –  S?n ph?m h?t hàng


Quy cách: 810 x 133 x 12mm


Xu?t s? công ngh? Đ?c


Đ??c s?n xu?t t?i Trung Qu?c theo công ngh? c?a Đ?c. Sàn g? Kosmos là th??ng hi?u sàn g? thu?c phân khúc sàn g? giá r? nh?ng có ch?t l??ng t??ng đ?i t?t, m?u mã b?t m?t.


sàn g? kosmos 3259  đã k?t h?p tính ?u vi?t cho s?n ph?m c?a mình, đó là s? sang tr?ng ?m áp c?a sàn g? truy?n th?ng và đ? b?n v?ng v?i th?i gian c?a sàn g?ch hi?n đ?i.


Đ?c tính s?n ph?m Sàn g? Kosmos:


– Ch?u n??c cao: Khi b? ngâm n??c trong vòng 12 ti?ng đ?ng h? t?m g? v?n không có gì thay đ?i đáng k?.

-M?t Laminate ph? Oxit nhôm ch?ng tr?y x??c, Ch?ng cháy tàn thu?c,

-Lõi HDF – E1. Đ? ?m chu?n t? : 5 – 5,5(%) tr?ng l??ng riêng > 850 Kg/m3 t?o đ??c l?p c?t ch?c ch?n, ch?u l?c khá t?t

-Hèm khóa R Click (khóa hai chi?u) t?o đ??c s? liên k?t c?a sàn t?t, kh?p n?i khít hoàn h?o, ch?ng ?n. hèm khóa Ph? sáp n?n ch?ng ?m m?c.


Sàn g? kosmos 3259


Là th??ng hi?u sàn g? giá r? đáng mua nh?t trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay.