Sàn gỗ kosmos 4105

Sàn gỗ kosmos 4105
Sàn gỗ kosmos 4105

Sàn g? kosmos 4105 –  S?n ph?m h?t hàng


Quy cách: 810 x 133 x 12mm


Xu?t s? công ngh? Đ?c


Đ??c s?n xu?t t?i Trung Qu?c theo công ngh? c?a Đ?c. Sàn g? Kosmos là th??ng hi?u sàn g? thu?c phân khúc sàn g? giá r? nh?ng có ch?t l??ng t??ng đ?i t?t, m?u mã b?t m?t.


Sàn g? kosmos 4105


đã k?t h?p tính ?u vi?t cho s?n ph?m c?a mình, đó là s? sang tr?ng ?m áp c?a sàn g? truy?n th?ng và đ? b?n v?ng v?i th?i gian c?a sàn g?ch hi?n đ?i.


Đ?c tính s?n ph?m Sàn g? Kosmos:


– Ch?u n??c cao: Khi b? ngâm n??c trong vòng 12 ti?ng đ?ng h? t?m g? v?n không có gì thay đ?i đáng k?.

-M?t Laminate ph? Oxit nhôm ch?ng tr?y x??c, Ch?ng cháy tàn thu?c,

-Lõi HDF – E1. Đ? ?m chu?n t? : 5 – 5,5(%) tr?ng l??ng riêng > 850 Kg/m3 t?o đ??c l?p c?t ch?c ch?n, ch?u l?c khá t?t

-Hèm khóa R Click (khóa hai chi?u) t?o đ??c s? liên k?t c?a sàn t?t, kh?p n?i khít hoàn h?o, ch?ng ?n. hèm khóa Ph? sáp n?n ch?ng ?m m?c.


Sàn g? kosmos 4105


là th??ng hi?u sàn g? giá r? đáng mua nh?t trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay.