Sàn gỗ kosmos 4646

Sàn gỗ kosmos 4646
Sàn gỗ kosmos 4646

Sàn g? kosmos 4646 –  S?n ph?m h?t hàng


Quy cách: 810 x 107 x 12mm


Xu?t s? công ngh? Đ?c


Đ??c s?n xu?t t?i Trung Qu?c theo công ngh? c?a Đ?c. Sàn g? Kosmos là th??ng hi?u sàn g? thu?c phân khúc sàn g? giá r? nh?ng có ch?t l??ng t??ng đ?i t?t, m?u mã b?t m?t.


sàn g? kosmos 4646  đã k?t h?p tính ?u vi?t cho s?n ph?m c?a mình, đó là s? sang tr?ng ?m áp c?a sàn g? truy?n th?ng và đ? b?n v?ng v?i th?i gian c?a sàn g?ch hi?n đ?i.


Đ?c tính s?n ph?m Sàn g? Kosmos:


– Ch?u n??c cao: Khi b? ngâm n??c trong vòng 12 ti?ng đ?ng h? t?m g? v?n không có gì thay đ?i đáng k?.

-M?t Laminate ph? Oxit nhôm ch?ng tr?y x??c, Ch?ng cháy tàn thu?c,

-Lõi HDF – E1. Đ? ?m chu?n t? : 5 – 5,5(%) tr?ng l??ng riêng > 850 Kg/m3 t?o đ??c l?p c?t ch?c ch?n, ch?u l?c khá t?t

-Hèm khóa R Click (khóa hai chi?u) t?o đ??c s? liên k?t c?a sàn t?t, kh?p n?i khít hoàn h?o, ch?ng ?n. hèm khóa Ph? sáp n?n ch?ng ?m m?c.


Sàn g? kosmos  là th??ng hi?u sàn g? giá r? đáng mua nh?t trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay.


Sàn g? kosmos 4646