Sàn gỗ Malayfloor 90709

Sàn gỗ Malayfloor 90709
Sàn gỗ Malayfloor 90709

Sàn g? Malayfloor 90709


Thông s? k? thu?t:


Quy cách: chi?u dài x chi?u r?ng x dày – 801 x 125 x 12mm


Xu?t s?: Công ngh? Đ?c


Tiêu chu?n ch?u l?c: AC4


B?o hành 15 năm trong các tr??ng h?p cong vênh, co ngót và bay màu


Mô t? chi ti?t s?n ph?m Malayfloor

Sàn g? Malayfloor là dòng s?n ph?m giá r? trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay. Th??ng hi?u này s?n xu?t theo dây truy?n công ngh? c?a Đ?c, nh?ng nhà máy đ?t t?i Trung Qu?c. Chính vì th? ch?t l??ng c?a s?n ph?m cũng ch? ngang hàng v?i nh?ng th??ng hi?u khác có xu?t s? t? Trung Qu?c mà thôi.


Th??ng hi?u cũng r?t đ??c ng??i Vi?t ?a chu?ng tìm mua nhi?u cho các d? án l?n nh?, b?i vì màu s?c cũng r?t đa d?ng và b?t m?t, giá thành l?i v?a ph?i, phù h?p v?i t?t c? các công trình t? nhà ph? cho đ?n các chung c?. Th??ng hi?u sàn g? Malayfloor có m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? 5 năm tr? l?i đây và ngày càng kh?ng đ?nh đ??c các ?u đi?m trên th? tr??ng nh? ch?ng tr?y x??c, b? m?t nhám l?a vân g? t? nhiên nh? g? th?t, hèm khóa có sáp ch?ng th?m n??c r?t t?t.


Sàn g? Malayfloor 90709


Th??ng hi?u nói lên t?t c?. Quý khách hàng có tìm hi?u thêm v? s?n ph?m hãy liên h? ngay v?i chúng tôi đ? đ??c t? v?n chính xác nh?t.