Sàn gỗ Malayfloor SP 559

Sàn gỗ Malayfloor SP 559
Sàn gỗ Malayfloor SP 559

Sàn g? Malayfloor SP 559


Quy cách: 808 x 130 x 12mm


Sàn g? công ngh? Đ?c s?n xu?t t?i Trung Qu?c


B?o hành 15 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Gi?i thi?u Sàn g? Malayfloor SP 559


Sàn g? malayfloor S?n xu?t t?i Trung Qu?c trên dây chuy?n hi?n đ?i c?a Đ?c, Sàn g? Malayfloor SP 559  không s? d?ng ch?t đ?c h?i, thân thi?n v?i môi tr??ng và an toàn sinh thái, không gây h?i đ?n s?c kh?e con ng??i.