Sàn gỗ robina 0114

Sàn gỗ robina 0114
Sàn gỗ robina 0114

Sàn g? robina 0114 – S?n ph?m h?t hàng


Thông s? k? thu?t:


Quy cách: chi?u dài x chi?u r?ng x  dày – 1283 x 193 x 8mm


C?p đ? ch?u mài mòn AC3


Xu?t s?: Made in Malaysia


B?o hành 10 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Sàn g? Robina Đã đ?a ra các tiêu chu?n Laminate Flooring v? hi?u qu? cao và dài h?n v?i nh?ng ?u đi?m nh? sau: