Sàn gỗ robina M23

Sàn gỗ robina M23
Sàn gỗ robina M23

Sàn g? robina M23 – S?n ph?m h?t hàng


Thông s? k? thu?t:


Quy cách: chi?u dài x chi?u r?ng x  dày – 1283 x 193 x 8mm


C?p đ? ch?u mài mòn AC3


Xu?t s?: Made in Malaysia


B?o hành 10 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Sàn g? Robina Đã đ?a ra các tiêu chu?n Laminate Flooring v? hi?u qu? cao và dài h?n v?i nh?ng ?u đi?m nh? sau: