Sàn gỗ Vanachai VF1031

Sàn gỗ Vanachai VF1031
Sàn gỗ Vanachai VF1031

Sàn g? Vanachai VF1031


Quy cách: chi?u dài x chi?u r?ng x  đ? dày – 1205 x  192 x 8mm


S?n xu?t t?i Thailand


C?p đ? chiu mài mòn AC3


B?o hành 15 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Mô t? chi ti?t s?n ph?m 

Sàn g? Vanachai VF1031 Là dòng hàng cao c?p có b? m?t nhám, vân g? t? nhiên. Có đ? dày 8mm b? m?t vân nhám nh? tông li?n ho?c hai ba liên trên 1 t?m. Có tu?i th? đ? b?n khá cao vì có kh? năng ch?u nhi?t đ? t?t c? s? va đ?p m?nh ? nh?ng n?i công c?ng


Khi b? ngâm n??c trong vòng 24 ti?ng đ?ng h? t?m g? v?n không có gì thay đ?i đáng k?.


B? m?t ph? l?p laminate ch?ng tr?y x??c và tr?n tr??t.


C?t lõi HDF – tiêu chu?n E1 t?o đ??c l?p c?t ch?c ch?n


Hèm khóa R Click (khóa hai chi?u) t?o đ??c s? liên k?t c?a sàn t?t, kh?p n?i khít hoàn h?o, ch?ng ?n. Hèm khóa Ph? sáp n?n ch?ng ?m m?c.


Dòng s?n ph?m còn phù h?p v?i nh?ng h? gia đình có tr? em và ng??i l?n tu?i


Sàn g? Vanachai VF1031


Sàn g? Vanachai là th??ng hi?u sàn g? giá c? phù h?p đáng mua nh?t trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay.