Sàn gỗ Vanachai VF10711

Sàn gỗ Vanachai VF10711
Sàn gỗ Vanachai VF10711

Sàn g? Vanachai VF10711


Quy cách: chi?u dài x r?ng x dày – 1205 x 193 x 8mm


S?n xu?t t?i Thailand


C?p đ? chiu mài mòn AC4


B?o hành 15 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Mô t? chi ti?t s?n ph?m 

Sàn g? Vanachai VF10711 Là dòng hàng cao c?p có b? m?t nhám, vân g? t? nhiên. Có tu?i th? đ? b?n khá cao vì có kh? năng ch?u nhi?t đ? t?t c? s? va đ?p m?nh ? nh?ng n?i công c?ng


Khi b? ngâm n??c trong vòng 24 ti?ng đ?ng h? t?m g? v?n không có gì thay đ?i đáng k?.


B? m?t ph? l?p laminate ch?ng tr?y x??c và tr?n tr??t.


C?t lõi HDF – tiêu chu?n E1 t?o đ??c l?p c?t ch?c ch?n


Hèm khóa R Click (khóa hai chi?u) t?o đ??c s? liên k?t c?a sàn t?t, kh?p n?i khít hoàn h?o, ch?ng ?n. Hèm khóa Ph? sáp n?n ch?ng ?m m?c.


Dòng s?n ph?m còn phù h?p v?i nh?ng h? gia đình có tr? em và ng??i l?n tu?i


Sàn g? Vanachai VF10711


Sàn g? Vanachai là th??ng hi?u sàn g? giá c? phù h?p đáng mua nh?t trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay.