Sàn gỗ Vanachai VF3061

Sàn gỗ Vanachai VF3061
Sàn gỗ Vanachai VF3061

Sàn g? Vanachai VF3061


Quy cách: chi?u dài x r?ng x dày – 1205 x 192 x 8mm


S?n xu?t t?i Thailand


C?p đ? chiu mài mòn AC3


B?o hành 15 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Mô t? chi ti?t s?n ph?m 

Sàn g? Vanachai VF3061 Là dòng hàng cao c?p có b? m?t nhám, vân g? t? nhiên. Có tu?i th? đ? b?n khá cao vì có kh? năng ch?u nhi?t đ? t?t c? s? va đ?p m?nh ? nh?ng n?i công c?ng


Khi b? ngâm n??c trong vòng 24 ti?ng đ?ng h? t?m g? v?n không có gì thay đ?i đáng k?.


B? m?t ph? l?p laminate ch?ng tr?y x??c và tr?n tr??t.


C?t lõi HDF – tiêu chu?n E1 t?o đ??c l?p c?t ch?c ch?n


Hèm khóa R Click (khóa hai chi?u) t?o đ??c s? liên k?t c?a sàn t?t, kh?p n?i khít hoàn h?o, ch?ng ?n. Hèm khóa Ph? sáp n?n ch?ng ?m m?c.


Dòng s?n ph?m còn phù h?p v?i nh?ng h? gia đình có tr? em và ng??i l?n tu?i


Sàn g? Vanachai VF3061


Sàn g? Vanachai là th??ng hi?u sàn g? giá c? phù h?p đáng mua nh?t trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay.