Sàn gỗ Vanachai VT0661

Sàn gỗ Vanachai VT0661
Sàn gỗ Vanachai VT0661

Sàn g? Vanachai VT0661


Quy cách: chi?u dài x chi?u r?ng x  đ? dày – 1205mm x 125mm x 12mm


S?n xu?t t?i Thailand


C?p đ? chiu mài mòn AC4


B?o hành 15 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Mô t? chi ti?t s?n ph?m 

Sàn g? Vanachai VT0661 Là dòng hàng cao c?p có b? m?t s?n, vân g? t? nhiên. Có tu?i th? đ? b?n khá cao vì có kh? năng ch?u nhi?t đ? t?t c? s? va đ?p m?nh ? nh?ng n?i công c?ng. Phù h?p lát nh?ng n?i nh?: nhà ph?, chung c?, văn phòng, quán cafe…


Khi b? ngâm n??c trong vòng 24 ti?ng đ?ng h? t?m g? v?n không có gì thay đ?i đáng k?.


B? m?t ph? l?p laminate ch?ng tr?y x??c và tr?n tr??t.


C?t lõi HDF – tiêu chu?n E1 t?o đ??c l?p c?t ch?c ch?n


Hèm khóa R Click (khóa hai chi?u) t?o đ??c s? liên k?t c?a sàn t?t, kh?p n?i khít hoàn h?o, ch?ng ?n. Hèm khóa Ph? sáp n?n ch?ng ?m m?c.


Dòng s?n ph?m còn phù h?p v?i nh?ng h? gia đình có tr? em và ng??i l?n tu?i


Sàn g? Vanachai VT0661


Sàn g? Vanachai là th??ng hi?u sàn g? giá c? phù h?p đáng mua nh?t trên th? tr??ng sàn g? hi?n nay.