Sàn gỗ Việt nam

Sàn g? Vi?t Nam là b??c đ?t phá m?i v? công ngh? s?n xu?t g? công nghi?p t?i Vi?t Nam. Nó ph?c v? nhu c?u c?a ng??i Vi?t là ch? y?u, đ??c nhi?u ng??i đón nh?n. Hi?n nay g? lót sàn do Vi?t Nam s?n xu?t đ??c s? d?ng nhi?u ? các công trình … chung c?, nhà ph?, spa, shop, quán café….Ván sàn g? công nghi?p Wilson đã tr? nên r?t quen thu?c v?i ng??i tiêu dùng b?i m?u mã đa d?ng phù h?p v?i con m?t th?m mĩ c?a ng??i tiêu dùng trong n??c. Nhà máy s?n xu?t đ??c đ?t t?i t?nh Hòa Bình Vi?t Nam nên quý khách hàng an tâm v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m khi s? d?ng. Sàn g? có nh?ng ?u đi?m nh?: có kh? năng ch?ng cháy, ch?ng m?i m?t, không có hóa ch?t đ?c h?i khi s?n xu?t nên r?t thân thi?n v?i môi tr??ng, đ? b?n lên đ?n h?n 20 năm.


T?i Vi?t Nam,liên t?c đ?t các Huy ch??ng vàng, cúp vàng h?i ch? Tri?n lãm Qu?c t?, đ?t tiêu chu?n Vi?t Nam và Công b? ch?t l??ng đ??c đăng ký t?i B? Xây D?ng. Các dòng s?n ph?m chính c?a  g?m có:


SÀN G? WILSON 12MM

SÀN G? WILSON 8MM B?N L?N


SÀN G? WILSON 8MM B?N NH?


 


Sàn g? Wilson WS 682
Sàn g? Wilson WS 815

Sàn g? Wilson WS 682

Sàn g? Wilson WS 815

Sàn g? Wilson WS 815