Các tiêu chuẩn chọn lựa sàn gỗ Robina

Sàn gỗ robina M23
Sàn gỗ robina M23

Các tiêu chu?n ch?n l?a sàn g? Robina


Do nhu c?u ngày càng cao c?a các s?n ph?m xây d?ng nên đã có r?t nhi?u công ty nh?p sàn g? công nghi?p v? Vi?t Nam. Bên c?nh nh?ng s?n ph?m c?a các hãng n?i ti?ng có ch?t l??ng cao cũng còn có nhi?u s?n ph?m ch?a đ?t đ??c ch?t l??ng làm thi?t h?i r?t nhi?u cho ng??i tiêu dùng.

M?t ph?n do c? ch? qu?n lý c?a nhà n??c ta ch?a có qui đ?nh v? ch?t l??ng các s?n ph?m nh?p kh?u nói chung cũng nh? cho sàn g? công nghi?p nói riêng. M?t khác do s? thi?u hi?u bi?t c?a khách hàng Vi?t Nam và s? quá nh?y c?m v? giá c? đã đ?a th? tr??ng Vi?t Nam tiêu th? nhi?u lo?i s?n ph?m kém ch?t l??ng không đ??c ki?m đ?nh có xu?t x? t? n?i đ?a Trung Qu?c.Qua m?t th?i gian s? d?ng sàn g? công nghi?p đã b?c l? các khuy?t đi?m sau :

1. R?t d? b? tr?y x??c, l?p vân g? ph? phía trên b? m?t b? mài mòn toàn b? t?i các di?n tích vùng ghép n?i gi?a các thanh g?, m? quan r?t khó ch?p nh?n.

2. Sau m?t năm s? d?ng, b? m?t phía trên c?a sàn b? b?c màu r?t nhanh và d? nh?n th?y, có th? so sánh b?ng cách dùng m?t thanh g? m?i bóc trong h?p ra đ? c?nh s? d? nh?n th?y.

3. Các khe l?p ghép gi?a các thanh g? b? giãn r?ng ra, trông r?t x?u không đ?m b?o v? sinh do đ?t cát l?t xu?ng g?p ?m bám vào, sàn d? b? x?c x?ch khi đi l?i.

4. B? phá h?y do n??c, trong th?i gian không lâu kh?ang 8 ti?ng đ?ng h? tr? lên n?u ch?ng may b? đ? n??c xu?ng, g? s? ph?ng lên và rã ra nh? gi?y bìa.

5. B? m?i t?n công, không ch? h?ng sàn mà còn gây h?i đ?n các đ? g? khác trong nhà

6. Có th? gây đ?c h?i t?i s?c kh?e c?a ng??i s? d?ng do thành ph?n Formaldehyde v??t quá qui đ?nh.

7. B? m?t t?o ma sát c?n thi?t (đ? ch?ng tr?n tr??t) b? phá h?y, gây tr?n tr??t khó khăn trong đi l?i nh?t là các lo?i sàn s? d?ng cho nhà thi đ?u th? thao, vũ tr??ng.

8. T?o tĩnh đi?n quá gi?i h?n cho phép.

9. Gây ti?ng ?n khi đi l?i.

Đó là khuy?t đi?m th??ng g?p ph?i do s?n ph?m không rõ xu?t x? t?i th? tr??ng Vi?t Nam vì v?y khi ch?n sàn g? công nghi?p b?n nên l?u ý :


Đ?c tính c?a sàn g? Robina s?n xu?t t?i Malaysia:

– Tìm các hãng có th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i (b?n nên l?u ý r?ng sàn g? công nghi?p cũng nh? các s?n ph?m khác có nhi?u lo?i s?n ph?m ch?t l??ng r?t khác nhau, t? lo?i cao c?p b?o hành vĩnh vi?n cho đ?n các lo?i s?n ph?m nhái, hàng gi?..)

– Ch?n c?p đ? ch?ng mài mòn ( Abrasion Class ký hi?u là AC) phù h?p n?i s? d?ng có t? c?p đ? AC3, AC4, AC5 và trên AC5. B?n nên l?u ý ch? có các hãng có danh ti?ng t? Châu Âu và B?c M? m?i tuân th? các đi?u ki?n ki?m đ?nh theo tiêu chu?n Châu Âu.

– Xem xét k? đi?u ki?n b?o hành, các hãng khác có đi?u ki?n b?o hành r?t khác nhau, ch? có sàn g? ROBINA là b?o hành ba đi?u ki?n sau :

a. Không b? mài mòn l?p b? m?t  trong th?i gian b?o hành.

b. Không b? b?c màu d??i ánh sáng m?t tr?i ho?c đèn đi?n trong th?i gian s? d?ng.

c. Không b? bám cáu b?n trong th?i gian b?o hành.

Các hãng khác thông th??ng ch? b?o hành m?t tiêu chu?n là không b? mài mòn, m?t s? s?n ph?m nhái ho?c gi? không nói là b?o hành tiêu chu?n gì.

– Xem xét v? hèm khóa, thông th??ng ? các th? tr??ng Châu Âu và B?c M? hèm khóa là tiêu chu?n b?t bu?c do nhà n??c qui đ?nh. Ph?i là hèm khóa có hai v?u kh?p l?p ghép đ?m b?o ch?u l?c trong su?t quá trình s? d?ng m?i đ??c l?u hành trên th? tr??ng. Đi?u này còn giúp ngăn m?t ph?n n??c l?t xu?ng khe l?p ghép.

H?i k? nhà phân ph?i v? đi?u ki?n ch?u n??c và m?i c?a s?n ph?m.Xin m?t m?u v? ngâm trong n??c ho?c cho vào t? m?i đ? ki?m tra.

– Xem xét nghiêm túc các yêu c?u v? k? thu?t khác nhau nh? thành ph?n Formaldehyde, đ? t?o tĩnh đi?n….

Các s?n ph?m có ch?t l??ng t?t trên th? tr??ng s? đ??c nhà phân ph?i b?o đ?m và cam k?t b?o hành đúng theo tiêu chu?n nhà s?n xu?t đ?a ra.


Sàn g? Robina O18

Sàn g? Robina O18