Nẹp đồng chữ V

Nẹp đồng V
Nẹp đồng V

N?p đ?ng ch? V


N?p đ?ng ch? V đ??c s?n xu?t t? ch?t li?u đ?ng cùng h?p kim mang l?i đ? an toàn, cùng v?i gân n?i t?o đ? bám cho m?i b??c chân. V?i màu s?c vàng đ?ng mang l?i cho n?i th?t nhà b?n đi?m nh?n và s? n?i b?t. Quá trình thi công đ?n gi?n nhanh g?n.