Nẹp đồng F35

Nẹp đồng F35
Nẹp đồng F35

Nẹp đồng  F35

Kích thước: 35 x 15 x 1.7 x 4000(mm)

Nẹp đồng  F35 dành cho bậc ram