Nẹp đồng trang trí

Nẹp đồng trang trí

Nẹp đồng trang trí

BẢNG BÁO GIÁ NẸP ĐỒNG THAU

Bảng báo giá này áp dụng từ ngày 01/04/2020

STT TÊN SẢN

PHẨM

KTKT

QUY CÁCH ĐƠN

GIÁ/md

GHI CHÚ
(mm)
NẸP ĐỒNG CHỮ T
 

1

 

Nẹp đồng T4

   

 

4 x 12 x 1.5 x 4000

 

92.000

 

 

 

 

 

 

 

mặt thẳng

 

2

 

Nẹp đồng

T5

   

 

5 x 8 x 3 x 4000

 

88.000

 

3

 

Nẹp đồng

T6

   

 

6 x 10 x 1,8 x 4000

 

114.000

 

4

 

Nẹp đồng T8g

 

 

 

 

8 x 5 x 1.5 x 4000

 

58.000

 

 

mặt có gân

 

5

 

Nẹp đồng T10t

   

 

10 x 5 x 1.5 x 4000

 

61.000

 

 

mặt trơn cong

 

6

 

Nẹp đồng T10g

   

 

10 x 5 x 1.5 x 4000

 

61.000

 

 

Mặt có gân

 

 

7

 

Nẹp đồng T10 th

 

 

 

 

10 x 5 x 1.5 x 4000

 

61.000

 

mặt trơn thẳng

 

8

 

Nẹp đồng

T12x20t

   

 

12x20x1.5 x 4000

 

165.000

 

mặt trơn thẳng

 

Nẹp đồng T12g

 

 

 

 

12 x 6 x 1.6 x 4000

 

82.000

 

 

mặt gân

 

9

 

Nẹp đồng T12t

   

 

12 x 6 x 1.5 x 4000

 

82.000

 

 

mặt trơn

 

10

 

Nẹp đồng T15t

 

 

15 x 8 x 1.6 x 4000

 

92.000

 

 

Mặt trơn cong

 

11

 

Nẹp đồng T15g

 

 

15 x 8 x 1.5 x 4000

 

92.000

 

 

Mặt có gân

 

12

 

Nẹp đồng

T15th

 

 

15 x 8 x 1.6 x 4000

 

92.000

 

mặt trơn thẳng

 

13

 

Nẹp đồng T20t

   

 

20 x 8 x 1.6 x 4000

 

116.000

 

 

Mặt trơn cong

 

14

 

Nẹp đồng T20g

   

 

20 x 8 x 1.5 x 4000

 

116.000

 

 

mặt có gân

 

 

15

 

Nẹp đồng T25g

 

 

25 x 8 x 1.5 x 4000

 

145.000

 

 

Mặt có gân

 

16

 

Nẹp đồng T25t

   

 

25 x10x1.5 x 4000

 

145.000

 

 

Mặt trơn cong

 

17

 

Nẹp đồng T25 th

   

 

25 x10x1.6x 4000

 

145.000

 

mặt trơn thẳng

 

18

 

Nẹp đồng T30t

   

 

30 x 9 x 1.8 x 4000

 

173.000

 

 

Mặt trơn cong

 

19

 

Nẹp đồng T30g

   

 

30 x 9 x 1.8 x 4000

 

173.000

 

 

mặt có gân

 

20

 

Nẹp đồng T35g

   

 

35x10x 1.7 x 3000

 

184.000

 

 

Mặt có gân

 

21

 

Nẹp đồng T60g

 

 

60 x 10 x 2 x 3000

 

404.000

 

 

Mặt có gân

NẸP ĐỒNG CHỮ L
 

22

 

Nẹp đồng L18t

 

 

 

 

18 x 5 x 1.5 x 4000

 

108.000

 

 

Mặt trơn

 

 

23

 

Nẹp đồng L24g

   

 

24 x 8 x 1.7 x 4000

 

130.000

 

 

Mặt có gân

 

24

 

Nẹp đồng L24t

   

 

24 x 8 x 1.6 x 4000

 

124.000

 

 

Mặt trơn

 

25

 

Nẹp đồng

L25t

   

 

25×10 x1.6 x 4000

 

135.000

 

 

Mặt trơn

 

26

 

Nẹp đồng L25g

   

 

25 x10x1.6 x 4000

 

135.000

 

 

mặt có gân

 

27

 

Nẹp đồng L35g

   

 

35 x10x1.6 x 4000

 

179.000

 

 

 

 

 

 

 

Mặt có gân

 

28

 

Nẹp đồng L38g

 

 

38 x 18 x 2 x 4000

 

282.000

 

29

 

Nẹp đồng

L55g

 

 

50 x 20 x 2 x 4000

 

426.000

NẸP ĐỒNG CHỮ V
 

30

 

Nẹp đồng V10

   

 

10x10x1.5 x 3000

 

94.000

 

 

31

 

Nẹp đồng V15

   

 

15x15x1.4 x 4000

 

116.000

 

 

Mặt trơn

 

32

 

Nẹp đồng V20

   

 

20x20x1.8 x 4000

 

157.000

 

33

 

Nẹp đồng V25

   

 

25x25x 1.6 x 4000

 

242.000

 

 

Mặt có gân

 

34

 

Nẹp đồng V30g

   

 

30x 2 x 1.8 x 4000

 

276.000

 

 

Mặt có gân

 

35

 

Nẹp đồng V30t

 

 

30 30 x 1.8 x 3000

 

333.000

 

 

Mặt trơn

 

36

 

Nẹp đồng V40g

   

 

40×40 x 3 x 3000

 

535.000

 

 

Mặt có gân

NHÓM NẸP ĐỒNG LOẠI KHÁC
 

37

 

Nẹp đồng F35

 

 

35 x15x1.7 x 4000

 

195.000

 

 

Mặt có gân

 

38

 

Nẹp đồng D18

 

 

18 x 2 x 4000

 

108.000

 

 

Mặt có gân

 

 

39

 

Nep cao thấp

 

 

20 x 8 x 1.5 x 4000

 

146.000

 

 

Mặt trơn

 

68

 

Nẹp đồng

H7.5

   

 

6 x 7 x 1.5 x 3000

 

251.000

 

69

 

Nẹp đồng

I4

 

 

4 x 12 x 1.5 x 2000

 

82.000

NẸP ĐỒNG LA
 

40

 

Nẹp đồng

La3x5

 

 

 

 

3 x 5 x 3000

 

65.000

 

41

 

Nẹp đồng

La3x8

   

 

3 x 8 x 3000

 

92.000

 

42

 

Nẹp đồng La

3×10

   

 

3 x 10 x 3000

 

103.000

 

43

 

Nẹp đồng La

3×15

   

 

3 x 15 x 3000

 

152.000

 

44

 

Nẹp đồng La

3×20

   

 

3 x 20 x 3000

 

163.000

 

 

45

 

Nẹp đồng La

3×30

 

 

3 x 30 x 3000

 

249.000

 

46

 

Nẹp đồng La

5×5

 

 

5 x 5 x 3000

 

92.000

 

47

 

Nẹp đồng La

5×10

 

 

5 x 10 x 3000

 

130.000

 

48

 

Nẹp đồng La

5×15

 

 

 

 

5 x 15 x 3000

 

196.000

 

49

 

Nẹp đồng La

5×20

 

 

 

 

5 x 20 x 3000

 

233.000

 

50

 

Nẹp đồng La

5×30

 

 

 

 

5 x 30 x 3000

 

360.000

 

51

 

Nẹp đồng La

5×40

 

 

5 x 40 x 3000

 

472.000

 

52

 

Nẹp đồng La

5×50

 

 

5 x 50 x 3000

 

581.000

 

53

 

Nẹp đồng La

1.2×15

 

 

1.2 x 15 x 3000

 

72.000

 

 

Mặt trơn

 

 

54

 

Nẹp đồng La

1.2×20

 

 

 

 

1.2 x 20 x 3000

 

89.000

 

55

 

Nẹp đồng La

1.2×25

 

 

1.2 x 25 x 3000

 

97.000

 

56

 

Nẹp đồng La

1.2×30

 

 

1.2 x 30 x 3000

 

124.000

 

57

 

Nẹp đồng La

1.2×40

 

 

1.2 x 40 x 3000

 

158.000

 

58

 

Nẹp đồng La

1.2×50

 

 

1.2 x 50 x 3000

 

193.000

 

59

 

Nẹp đồng La

10×10

 

 

10 x 10 x 3000

 

223.000

 

60

 

Nẹp đồng La

2×10

 

 

 

 

2 x 10 x 3000

 

79.000

 

61

 

Nẹp đồng La

2×20

 

 

 

 

2 x 20 x 3000

 

137.000

 

62

 

Nẹp đồng La

2×15

 

 

 

 

2 x 15 x 3000

 

97.000

 

 

63

 

Nẹp đồng La

2×30

 

 

 

 

2 x 30 x 3000

 

193.000

 

64

 

Nẹp đồng La

2×40

 

 

2 x 40 x 3000

 

233.000

NẸP ĐỒNG U
 

65

 

Nẹp đồng

U5

 

 

5 x 5 x 1.5 x 4000

 

83.000

 

66

 

Nẹp đồng

U10

 

 

10x10x 1.5 x 3000

 

122.000

 

67

 

Nẹp đồng

U20

 

 

20×10 x1.5 x 4000

 

195.000

PHỤ KIỆN ĐỒNG THAU TAY NẮM TỦ
 

70

 

 

H5.5

 

 

5.5 x 4.5 x 3000

 

124.000

 

71

 

 

tay nắm 1

 

 

38 x 19

 

 

 

giá liên hệ

 

72

 

 

tay nắm 2

 

 

30 x 11

 

 

73

 

 

tay nắm 3

 

 

35 x 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giá liên hệ

 

74

 

 

tay nắm 4

 

 

35 x 13

 

75

 

 

tay nắm 5

 

 

25 x 15

 

76

 

 

tay nắm 6

 

 

35X13

 

77

 

 

tay vịn 60

 

 

TTD60

NẸP ĐỒNG MẪU MỚI
 

78

 

 

T25.3

 

 

25.3 x 10 x 4000

 

180.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mặt trơn

 

79

 

 

roon gạch men

 

 

5 x 11.5 x 3000

 

131.000

 

80

 

 

chỉ gạch men

 

 

7 x 10.3 x3000

 

152.000

 

 

81

 

nẹp bo cạnh tủ

 

 

21.5 x 10.97 x 4

 

170.000

GHI CHÚ: ĐƠN GIÁ ÁP DỤNG TỪ 30M TRỞ LÊN

–   Còn nhiều kích thước và mẫu mã khác, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm làm theo quy cách xin liên hệ với chúng tôi.

–   Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

–   Đã bao gồm vận chuyển miễn phí từ 30m nẹp trở lên trong nội thành TP. HCM

–   Ngoài những sản phẩm trên công ty chúng  tôi còn nhận  làm  những  mẫu  mã  theo  thiế t kế của quý khách

–   Sự hài lòng của quý Khách là thành quả của chúng tôi!

 Rất mong được sự ủng hộ và sự hợp tác của Quý Khách ng