Nẹp đồng trang trí

Nẹp đồng trang trí
Nẹp đồng trang trí

Nẹp đồng trang trí

BẢNG BÁO GIÁ NẸP ĐỒNG THAU

Bảng báo giá này áp dụng từ ngày 01/04/2020

STT TÊN SẢN

PHẨM

KTKT

QUY CÁCH ĐƠN

GIÁ/md

GHI CHÚ
(mm)
NẸP ĐỒNG CHỮ T
 

1

 

Nẹp đồng T4

   

 

4 x 12 x 1.5 x 4000

 

92.000

 

 

 

 

 

 

 

mặt thẳng

 

2

 

Nẹp đồng

T5

   

 

5 x 8 x 3 x 4000

 

88.000

 

3

 

Nẹp đồng

T6

   

 

6 x 10 x 1,8 x 4000

 

114.000

 

4

 

Nẹp đồng T8g

 

 

 

 

8 x 5 x 1.5 x 4000

 

58.000

 

 

mặt có gân

 

5

 

Nẹp đồng T10t

   

 

10 x 5 x 1.5 x 4000

 

61.000

 

 

mặt trơn cong

 

6

 

Nẹp đồng T10g

   

 

10 x 5 x 1.5 x 4000

 

61.000

 

 

Mặt có gân

 

 

7

 

Nẹp đồng T10 th

 

 

 

 

10 x 5 x 1.5 x 4000

 

61.000

 

mặt trơn thẳng

 

8

 

Nẹp đồng

T12x20t

   

 

12x20x1.5 x 4000

 

165.000

 

mặt trơn thẳng

 

Nẹp đồng T12g

 

 

 

 

12 x 6 x 1.6 x 4000

 

82.000

 

 

mặt gân

 

9

 

Nẹp đồng T12t

   

 

12 x 6 x 1.5 x 4000

 

82.000

 

 

mặt trơn

 

10

 

Nẹp đồng T15t

 

 

15 x 8 x 1.6 x 4000

 

92.000

 

 

Mặt trơn cong

 

11

 

Nẹp đồng T15g

 

 

15 x 8 x 1.5 x 4000

 

92.000

 

 

Mặt có gân

 

12

 

Nẹp đồng

T15th

 

 

15 x 8 x 1.6 x 4000

 

92.000

 

mặt trơn thẳng

 

13

 

Nẹp đồng T20t

   

 

20 x 8 x 1.6 x 4000

 

116.000

 

 

Mặt trơn cong

 

14

 

Nẹp đồng T20g

   

 

20 x 8 x 1.5 x 4000

 

116.000

 

 

mặt có gân

 

 

15

 

Nẹp đồng T25g

 

 

25 x 8 x 1.5 x 4000

 

145.000

 

 

Mặt có gân

 

16

 

Nẹp đồng T25t

   

 

25 x10x1.5 x 4000

 

145.000

 

 

Mặt trơn cong

 

17

 

Nẹp đồng T25 th

   

 

25 x10x1.6x 4000

 

145.000

 

mặt trơn thẳng

 

18

 

Nẹp đồng T30t

   

 

30 x 9 x 1.8 x 4000

 

173.000

 

 

Mặt trơn cong

 

19

 

Nẹp đồng T30g

   

 

30 x 9 x 1.8 x 4000

 

173.000

 

 

mặt có gân

 

20

 

Nẹp đồng T35g

   

 

35x10x 1.7 x 3000

 

184.000

 

 

Mặt có gân

 

21

 

Nẹp đồng T60g

 

 

60 x 10 x 2 x 3000

 

404.000

 

 

Mặt có gân

NẸP ĐỒNG CHỮ L
 

22

 

Nẹp đồng L18t

 

 

 

 

18 x 5 x 1.5 x 4000

 

108.000

 

 

Mặt trơn

 

 

23

 

Nẹp đồng L24g

   

 

24 x 8 x 1.7 x 4000

 

130.000

 

 

Mặt có gân

 

24

 

Nẹp đồng L24t

   

 

24 x 8 x 1.6 x 4000

 

124.000

 

 

Mặt trơn

 

25

 

Nẹp đồng

L25t

   

 

25×10 x1.6 x 4000

 

135.000

 

 

Mặt trơn

 

26

 

Nẹp đồng L25g

   

 

25 x10x1.6 x 4000

 

135.000

 

 

mặt có gân

 

27

 

Nẹp đồng L35g

   

 

35 x10x1.6 x 4000

 

179.000

 

 

 

 

 

 

 

Mặt có gân

 

28

 

Nẹp đồng L38g

 

 

38 x 18 x 2 x 4000

 

282.000

 

29

 

Nẹp đồng

L55g

 

 

50 x 20 x 2 x 4000

 

426.000

NẸP ĐỒNG CHỮ V
 

30

 

Nẹp đồng V10

   

 

10x10x1.5 x 3000

 

94.000

 

 

31

 

Nẹp đồng V15

   

 

15x15x1.4 x 4000

 

116.000

 

 

Mặt trơn

 

32

 

Nẹp đồng V20

   

 

20x20x1.8 x 4000

 

157.000

 

33

 

Nẹp đồng V25

   

 

25x25x 1.6 x 4000

 

242.000

 

 

Mặt có gân

 

34

 

Nẹp đồng V30g

   

 

30x 2 x 1.8 x 4000

 

276.000

 

 

Mặt có gân

 

35

 

Nẹp đồng V30t

 

 

30 30 x 1.8 x 3000

 

333.000

 

 

Mặt trơn

 

36

 

Nẹp đồng V40g

   

 

40×40 x 3 x 3000

 

535.000

 

 

Mặt có gân

NHÓM NẸP ĐỒNG LOẠI KHÁC
 

37

 

Nẹp đồng F35

 

 

35 x15x1.7 x 4000

 

195.000

 

 

Mặt có gân

 

38

 

Nẹp đồng D18

 

 

18 x 2 x 4000

 

108.000

 

 

Mặt có gân

 

 

39

 

Nep cao thấp

 

 

20 x 8 x 1.5 x 4000

 

146.000

 

 

Mặt trơn

 

68

 

Nẹp đồng

H7.5

   

 

6 x 7 x 1.5 x 3000

 

251.000

 

69

 

Nẹp đồng

I4

 

 

4 x 12 x 1.5 x 2000

 

82.000

NẸP ĐỒNG LA
 

40

 

Nẹp đồng

La3x5

 

 

 

 

3 x 5 x 3000

 

65.000

 

41

 

Nẹp đồng

La3x8

   

 

3 x 8 x 3000

 

92.000

 

42

 

Nẹp đồng La

3×10

   

 

3 x 10 x 3000

 

103.000

 

43

 

Nẹp đồng La

3×15

   

 

3 x 15 x 3000

 

152.000

 

44

 

Nẹp đồng La

3×20

   

 

3 x 20 x 3000

 

163.000

 

 

45

 

Nẹp đồng La

3×30

 

 

3 x 30 x 3000

 

249.000

 

46

 

Nẹp đồng La

5×5

 

 

5 x 5 x 3000

 

92.000

 

47

 

Nẹp đồng La

5×10

 

 

5 x 10 x 3000

 

130.000

 

48

 

Nẹp đồng La

5×15

 

 

 

 

5 x 15 x 3000

 

196.000

 

49

 

Nẹp đồng La

5×20

 

 

 

 

5 x 20 x 3000

 

233.000

 

50

 

Nẹp đồng La

5×30

 

 

 

 

5 x 30 x 3000

 

360.000

 

51

 

Nẹp đồng La

5×40

 

 

5 x 40 x 3000

 

472.000

 

52

 

Nẹp đồng La

5×50

 

 

5 x 50 x 3000

 

581.000

 

53

 

Nẹp đồng La

1.2×15

 

 

1.2 x 15 x 3000

 

72.000

 

 

Mặt trơn

 

 

54

 

Nẹp đồng La

1.2×20

 

 

 

 

1.2 x 20 x 3000

 

89.000

 

55

 

Nẹp đồng La

1.2×25

 

 

1.2 x 25 x 3000

 

97.000

 

56

 

Nẹp đồng La

1.2×30

 

 

1.2 x 30 x 3000

 

124.000

 

57

 

Nẹp đồng La

1.2×40

 

 

1.2 x 40 x 3000

 

158.000

 

58

 

Nẹp đồng La

1.2×50

 

 

1.2 x 50 x 3000

 

193.000

 

59

 

Nẹp đồng La

10×10

 

 

10 x 10 x 3000

 

223.000

 

60

 

Nẹp đồng La

2×10

 

 

 

 

2 x 10 x 3000

 

79.000

 

61

 

Nẹp đồng La

2×20

 

 

 

 

2 x 20 x 3000

 

137.000

 

62

 

Nẹp đồng La

2×15

 

 

 

 

2 x 15 x 3000

 

97.000

 

 

63

 

Nẹp đồng La

2×30

 

 

 

 

2 x 30 x 3000

 

193.000

 

64

 

Nẹp đồng La

2×40

 

 

2 x 40 x 3000

 

233.000

NẸP ĐỒNG U
 

65

 

Nẹp đồng

U5

 

 

5 x 5 x 1.5 x 4000

 

83.000

 

66

 

Nẹp đồng

U10

 

 

10x10x 1.5 x 3000

 

122.000

 

67

 

Nẹp đồng

U20

 

 

20×10 x1.5 x 4000

 

195.000

PHỤ KIỆN ĐỒNG THAU TAY NẮM TỦ
 

70

 

 

H5.5

 

 

5.5 x 4.5 x 3000

 

124.000

 

71

 

 

tay nắm 1

 

 

38 x 19

 

 

 

giá liên hệ

 

72

 

 

tay nắm 2

 

 

30 x 11

 

 

73

 

 

tay nắm 3

 

 

35 x 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giá liên hệ

 

74

 

 

tay nắm 4

 

 

35 x 13

 

75

 

 

tay nắm 5

 

 

25 x 15

 

76

 

 

tay nắm 6

 

 

35X13

 

77

 

 

tay vịn 60

 

 

TTD60

NẸP ĐỒNG MẪU MỚI
 

78

 

 

T25.3

 

 

25.3 x 10 x 4000

 

180.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mặt trơn

 

79

 

 

roon gạch men

 

 

5 x 11.5 x 3000

 

131.000

 

80

 

 

chỉ gạch men

 

 

7 x 10.3 x3000

 

152.000

 

 

81

 

nẹp bo cạnh tủ

 

 

21.5 x 10.97 x 4

 

170.000

GHI CHÚ: ĐƠN GIÁ ÁP DỤNG TỪ 30M TRỞ LÊN

–   Còn nhiều kích thước và mẫu mã khác, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm làm theo quy cách xin liên hệ với chúng tôi.

–   Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

–   Đã bao gồm vận chuyển miễn phí từ 30m nẹp trở lên trong nội thành TP. HCM

–   Ngoài những sản phẩm trên công ty chúng  tôi còn nhận  làm  những  mẫu  mã  theo  thiế t kế của quý khách

–   Sự hài lòng của quý Khách là thành quả của chúng tôi!

 Rất mong được sự ủng hộ và sự hợp tác của Quý Khách ng