Sàn gỗ Camsan 10mm MS4005

Sàn gỗ Camsan MS4005
Sàn gỗ Camsan 10mm MS4005

Sàn g? Camsan 10mm MS4005

  

 • Thông s? k? thu?t:

 • Kích th??c: chi?u dài x r?ng x dày – 1380 x 142.5 x 10mm

 • S?n xu?t t?i Th? Nhĩ K? (NEW)

 • C?p đ? ch?u mài mòn AC4 – Lõi tr?ng hèm V

 • Di?n tích: 1 h?p 8 t?m = 1.57m2

 • B?o hành 20 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t  Mô t? chi ti?t s?n ph?m Camsan


  Camsan Wood Industries and Trade đ??c thành l?p năm 1984 và tr? thành m?t trong nh?ng công ty tiên phong c?a ngành g? MDF.
  
H?n 20 năm xây d?ng và phát tri?n Camsan Wood Industries tr? nên hùng m?nh nh?t khu v?c v?i Sàn g? Camsan 8mm MS 4000. Camsan khi đó chia thành hai nhánh đó là Ordu và Sakarya.
  
Đ?n tháng 3 năm 2011 t?t c? các nhánh sát nh?p v?i nhau thành m?t đó là “Camsan Ordu”


  Sàn g? Camsan đ??c s?n xu?t t?i Th? Nhĩ K?. Đ??c nh?p kh?u v? Vi?t Nam t? đ?u tháng 9/2019. Ngày 14/9/2019 ra m?t h?i ngh? gi?i thi?u s?n ph?m t?i th? tr??ng v? th??ng hi?u Camsan. Hi?n t?i hàng đã có m?t đ?y đ? trong kho t?i tpHCM. Th??ng hi?u Camsan có 3 dòng chính và chia làm 4 ch?ng lo?i.  Màu s?c hài hòa d? k?t h?p v?i n?i th?t đang đ??c ?a chu?ng trên th? tr??ng. Đ? dày 12ly  s? có m?t t?i Vi?t Nam vào đ?u tháng 11 này.


  Sàn g? Camsan đánh m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, t?t c? các dòng đ?u là aqua siêu ch?u n??c. Nên quý khách hàng có th? an tâm l?a ch?n th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình. Đ?c bi?t là nh?ng h? gia đình có con nh? và ng??i già. Có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn có ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. Khi s?n xu?t nhà máy đánh m?nh vào 2 y?u t? n??c và tr?n tr??t s? đ??c ?u tiên hàng đ?u. Ngoài ra s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không có mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.


  Sàn g? Camsan MS4005


  Là l?a ch?n hàng đ?u khi nh?c t?i sàn g? Châu Âu. Hãy g?i cho chúng tôi đ? đ??c t? v?n thêm v? s?n ph?m.

  san-go-camsan-ms-4005
 
 
 

  san-go-camsan-ms-4005