Sàn gỗ Camsan 1505

Sàn gỗ Camsan 1505

Sàn g? Camsan 1505

  

 • Thông s? k? thu?t:

 • Kích th??c: chi?u dài x r?ng x dày – 1200 x 192.5 x 8mm

 • S?n xu?t t?i Th? Nhĩ K? (NEW)

 • C?p đ? ch?u mài mòn AC3 – Lõi tr?ng

 • Hèm li?n, tông li?n

 • Di?n tích: 1 h?p 8 t?m = 1.85m2

 • B?o hành 20 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t  Mô t? chi ti?t s?n ph?m Camsan


  Camsan Wood Industries and Trade đ??c thành l?p năm 1984. Và tr? thành m?t trong nh?ng công ty tiên phong c?a ngành g? MDF.
  
H?n 20 năm xây d?ng và phát tri?n. Camsan Wood Industries tr? nên hùng m?nh nh?t khu v?c. Camsan khi đó chia thành hai nhánh đó là Ordu và Sakarya.
  
Đ?n tháng 3 năm 2011 t?t c? các nhánh sát nh?p v?i nhau thành m?t đó là “Camsan Ordu”


  Sàn g? Camsan đ??c s?n xu?t t?i Th? Nhĩ K?, đ??c nh?p kh?u v? Vi?t Nam t? đ?u tháng 9/2019. Ngày 14/9/2019 ra m?t h?i ngh? gi?i thi?u s?n ph?m t?i th? tr??ng Vi?t Nam.


  Hi?n nay, Sàn g? cao c?p Camsan là th??ng hi?u duy nh?t t?i Vi?t Nam s? h?u s?n ph?m sàn g? nh?p kh?u t? Th? Nhĩ K? này. Đ??c s?n xu?t v?i công ngh? hi?n đ?i, quy trình chu?n qu?c t?, nguyên li?u đ?m b?o ch?t l??ng cùng nh?ng kĩ s? hàng đ?u. Sàn g? Camsan đã tr? thành th??ng hi?u uy tín, n?i ti?ng không ch? t?i Châu Âu mà trên toàn th? gi?i.


   

  • ?u đi?m c?a Sàn g? Camsan   Tính th?m m? cao, v?i nhi?u ki?u vân g? m?i l?, b?t m?t và hi?n đ?i. Nhi?u vân g? r?t gi?ng v?i thiên nhiên, t?o c?m giác tho?i mái, th? giãn.


   L?p c?t g? HDF m?n, ch?c ch?n, c?m giác đi l?i thích thú. Kh? năng ch?u n??c, ch?u nhi?t cao, phù h?p v?i th?i ti?t Vi?t Nam.


   L?p b? m?t đ?t tiêu chu?n AC3 và AC4, ch?ng m?i m?t, ?m m?c và tr?y x??c.


   Là s?n ph?m m?i trên th? tr??ng Vi?t Nam, sàn g? Camsan nh?m đ?n s? qu?ng bá th??ng hi?u. Chính vì th? giá thành có ph?n r? h?n so v?i các th??ng hi?u sàn g? cùng phân khúc ch?t l??ng khác.


   Sàn g? Camsan 1505


   Là l?a ch?n hàng đ?u khi nh?c t?i sàn g? Châu Âu. Hãy g?i cho chúng tôi đ? đ??c t? v?n thêm v? s?n ph?m.


Ngoài S?n ph?m sàn g? Camsan  th??ng hi?u còn có các s?n ph?m sau:


Sàn g? camsan 8mm


Sàn g? Camsan 12mm