Sàn gỗ CamSan

Sàn g? camsan – m?t ki?t tác c?a nhà máy Camsan Wood Industries


Camsan Wood Industries and Trade có m?t trên th? tr??ng năm 1984 và tr? thành 1 trong nh?ng t? ch?c tiên phong trong lĩnh v?c s?n xu?t và ch? bi?n sàn g? công nghi?p


sàn g? camsan ms 3500-8v
H?n 20 năm vun đ?p và tăng tr??ng Camsan Wood Industries tr? thành m?t t?p đoàn hùng m?nh nh?t khu v?c và có nhi?u dòng s?n ph?m nh? Sàn g? Camsan 8mm MS 4000, Sàn g? camsan ms 3545, Sàn camsan 10mm và sàn camsan 12mm. T?p đoàn Camsan Wood Industries  khi ?y chia thành 2 nhánh đó là Ordu và Sakarya.
Sàn g? camsan ms 2102-8v
t?i tháng 3 năm 2011 toàn b? nh?ng chi nhánh sát nh?p thành m?t đó là “Camsan Ordu”
Sàn g? Camsan 704
Sàn g? Camsan đ??c S?n su?t và phân ph?i t?i Th? Nhĩ K?. Đ??c nh?p kh?u v? Vi?t Nam t? đ?u tháng 9/2019. Ngày 14/9/2019 ra m?t h?i ngh? gi?i thi?u s?n ph?m t?i th? tr??ng ng??i tiêu dùng vi?t v? nhãn hàng Camsan.
san-go-camsan-ms-4015
hi?n nay hàng đã có m?t g?n đ?y đ? trong kho t?i tpHCM. nhãn hàng Camsan s? h?u đi?m m?nh và chia cho 4 dòng hàng. K?t h?p  Màu s?c  d? d? dàng v?i phong cách n?i th?t c? đi?n, bán c? đi?n đ??c ?a thích trên th? tr??ng.
san-go-camsan-ms-4005
Đ? dày 12ly s? h?u nh?ng đi?m m?nh tuy?t v?i s?p t?i s? có m?t t?i Vi?t Nam vào đ?u tháng 11 này.
san go camsan ms 4010
Sàn g? Camsan đi?m m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, đ?c tính tuy?t v?i này đ?u đ??c tích h?p v?i t?t c? các s?n ph?m c?a camsan và nó s? là lo?i sàn siêu ch?u n??c.
Sàn g? Camsan 555
Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.
Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

sàn g? camsan ms 3500-8v


H?n 20 năm vun đ?p và tăng tr??ng Camsan Wood Industries tr? thành m?t t?p đoàn hùng m?nh nh?t khu v?c và có nhi?u dòng s?n ph?m nh? Sàn g? Camsan 8mm MS 4000, Sàn g? camsan ms 3545, Sàn camsan 10mm và sàn camsan 12mm. T?p đoàn Camsan Wood Industries  khi ?y chia thành 2 nhánh đó là Ordu và Sakarya.


Sàn g? camsan ms 2102-8v
t?i tháng 3 năm 2011 toàn b? nh?ng chi nhánh sát nh?p thành m?t đó là “Camsan Ordu”
Sàn g? Camsan 704
Sàn g? Camsan đ??c S?n su?t và phân ph?i t?i Th? Nhĩ K?. Đ??c nh?p kh?u v? Vi?t Nam t? đ?u tháng 9/2019. Ngày 14/9/2019 ra m?t h?i ngh? gi?i thi?u s?n ph?m t?i th? tr??ng ng??i tiêu dùng vi?t v? nhãn hàng Camsan.
san-go-camsan-ms-4015
hi?n nay hàng đã có m?t g?n đ?y đ? trong kho t?i tpHCM. nhãn hàng Camsan s? h?u đi?m m?nh và chia cho 4 dòng hàng. K?t h?p  Màu s?c  d? d? dàng v?i phong cách n?i th?t c? đi?n, bán c? đi?n đ??c ?a thích trên th? tr??ng.
san-go-camsan-ms-4005
Đ? dày 12ly s? h?u nh?ng đi?m m?nh tuy?t v?i s?p t?i s? có m?t t?i Vi?t Nam vào đ?u tháng 11 này.
san go camsan ms 4010
Sàn g? Camsan đi?m m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, đ?c tính tuy?t v?i này đ?u đ??c tích h?p v?i t?t c? các s?n ph?m c?a camsan và nó s? là lo?i sàn siêu ch?u n??c.
Sàn g? Camsan 555
Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.
Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

Sàn g? camsan ms 2102-8v


t?i tháng 3 năm 2011 toàn b? nh?ng chi nhánh sát nh?p thành m?t đó là “Camsan Ordu”


Sàn g? Camsan 704
Sàn g? Camsan đ??c S?n su?t và phân ph?i t?i Th? Nhĩ K?. Đ??c nh?p kh?u v? Vi?t Nam t? đ?u tháng 9/2019. Ngày 14/9/2019 ra m?t h?i ngh? gi?i thi?u s?n ph?m t?i th? tr??ng ng??i tiêu dùng vi?t v? nhãn hàng Camsan.
san-go-camsan-ms-4015
hi?n nay hàng đã có m?t g?n đ?y đ? trong kho t?i tpHCM. nhãn hàng Camsan s? h?u đi?m m?nh và chia cho 4 dòng hàng. K?t h?p  Màu s?c  d? d? dàng v?i phong cách n?i th?t c? đi?n, bán c? đi?n đ??c ?a thích trên th? tr??ng.
san-go-camsan-ms-4005
Đ? dày 12ly s? h?u nh?ng đi?m m?nh tuy?t v?i s?p t?i s? có m?t t?i Vi?t Nam vào đ?u tháng 11 này.
san go camsan ms 4010
Sàn g? Camsan đi?m m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, đ?c tính tuy?t v?i này đ?u đ??c tích h?p v?i t?t c? các s?n ph?m c?a camsan và nó s? là lo?i sàn siêu ch?u n??c.
Sàn g? Camsan 555
Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.
Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

Sàn g? Camsan 704


Sàn g? Camsan đ??c S?n su?t và phân ph?i t?i Th? Nhĩ K?. Đ??c nh?p kh?u v? Vi?t Nam t? đ?u tháng 9/2019. Ngày 14/9/2019 ra m?t h?i ngh? gi?i thi?u s?n ph?m t?i th? tr??ng ng??i tiêu dùng vi?t v? nhãn hàng Camsan.


san-go-camsan-ms-4015
hi?n nay hàng đã có m?t g?n đ?y đ? trong kho t?i tpHCM. nhãn hàng Camsan s? h?u đi?m m?nh và chia cho 4 dòng hàng. K?t h?p  Màu s?c  d? d? dàng v?i phong cách n?i th?t c? đi?n, bán c? đi?n đ??c ?a thích trên th? tr??ng.
san-go-camsan-ms-4005
Đ? dày 12ly s? h?u nh?ng đi?m m?nh tuy?t v?i s?p t?i s? có m?t t?i Vi?t Nam vào đ?u tháng 11 này.
san go camsan ms 4010
Sàn g? Camsan đi?m m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, đ?c tính tuy?t v?i này đ?u đ??c tích h?p v?i t?t c? các s?n ph?m c?a camsan và nó s? là lo?i sàn siêu ch?u n??c.
Sàn g? Camsan 555
Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.
Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

san-go-camsan-ms-4015


hi?n nay hàng đã có m?t g?n đ?y đ? trong kho t?i tpHCM. nhãn hàng Camsan s? h?u đi?m m?nh và chia cho 4 dòng hàng. K?t h?p  Màu s?c  d? d? dàng v?i phong cách n?i th?t c? đi?n, bán c? đi?n đ??c ?a thích trên th? tr??ng.


san-go-camsan-ms-4005
Đ? dày 12ly s? h?u nh?ng đi?m m?nh tuy?t v?i s?p t?i s? có m?t t?i Vi?t Nam vào đ?u tháng 11 này.
san go camsan ms 4010
Sàn g? Camsan đi?m m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, đ?c tính tuy?t v?i này đ?u đ??c tích h?p v?i t?t c? các s?n ph?m c?a camsan và nó s? là lo?i sàn siêu ch?u n??c.
Sàn g? Camsan 555
Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.
Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

san-go-camsan-ms-4005


Đ? dày 12ly s? h?u nh?ng đi?m m?nh tuy?t v?i s?p t?i s? có m?t t?i Vi?t Nam vào đ?u tháng 11 này.


san go camsan ms 4010
Sàn g? Camsan đi?m m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, đ?c tính tuy?t v?i này đ?u đ??c tích h?p v?i t?t c? các s?n ph?m c?a camsan và nó s? là lo?i sàn siêu ch?u n??c.
Sàn g? Camsan 555
Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.
Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

san go camsan ms 4010


Sàn g? Camsan đi?m m?nh v? đ? b?n và ch?u n??c, đ?c tính tuy?t v?i này đ?u đ??c tích h?p v?i t?t c? các s?n ph?m c?a camsan và nó s? là lo?i sàn siêu ch?u n??c.


Sàn g? Camsan 555
Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.
Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

Sàn g? Camsan 555


Nên quý quý khách s? d?ng g? lát sàn camsan an tâm ch?n l?c th??ng hi?u cao c?p này cho ngôi nhà mình.


Sàn g? Camsan 555
đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.
 
 

Sàn g? Camsan 555


đ?c bi?t là các h? gia đình có tr? em và ng??i cao tu?i. có con nh? là do n?i lo v? n??c, còn  ng??i già là n?i lo v? tr?n tr??t. lúc cung ?ng nhà máy đánh m?nh vào 2 nguyên t? n??c và tr?n  tr??t s? đ??c quan tâm đ?u tiên. bên c?nh đó s?n ph?m còn thân thi?n v?i môi tr??ng, trong quá trình s? d?ng dù là 10 năm hay 20 năm cũng không mang mùi hôi khó ch?u t? s?n ph?m gây ra.