Sàn gỗ robina W25

Sàn gỗ robina W25
Sàn gỗ robina W25

Sàn g? robina W25


Thông s? k? thu?t:


Quy cách: chi?u dài x chi?u r?ng x  dày – 1283 x 193 x 12mm


C?p đ? ch?u mài mòn AC4


Xu?t s?: Made in Malaysia


B?o hành 15 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Sàn g? Robina Đã đ?a ra các tiêu chu?n Laminate Flooring v? hi?u qu? cao và dài h?n v?i nh?ng ?u đi?m nh? sau: