Sàn gỗ Tre Việt Nam

Sàn gỗ Tre Việt Nam
Sàn gỗ Tre Việt Nam

Sàn g? Tre Vi?t Nam


Thông s? k? thu?t:


Chi?u dày x chi?u r?ng x dài – 15 x 90 x 450/600/750/900/105


Xu?t s?: Vi?t Nam 100%


B?o hành: 05 năm trong các tr??ng h?p, cong, vênh, co ngót


T? l? màu s?c 9/10


Hàng có s?n trong nhà máy


Giá thành: liên h?


Mô t? chi ti?t s?n ph?m:


Ván sàn tre Vi?t Nam đ??c s?n xu?t t? ngu?n nguyên v?t li?u thiên nhiên chính là cây Tre – cây Tre Vi?t Nam thân thi?n môi tr??ng, sàn g? Tre t? nhiên là m?t trong nh?ng s?n ph?m đ??c nhi?u ng??i yêu thích và l?a ch?n nh?m ?ng h? làn sóng xanh b?o v? môi tr??ng trên toàn th? gi?i.


Có s?n xu?t theo các tiêu chu?n ép nh? sau:


Sàn ép ngang màu Carbonnized (cafe):


Sàn ép ngang màu Golden Teak:


Sàn ép nghiêng màu Carbonnized (cafe):


Sàn ép kh?i có hèm khóa màu Carbonnized:


Sàn ép kh?i có hèm khóa màu Mohave:


Sàn ép kh?i có hèm khóa màu Rome City:


V? giá sàn Tre thì có giá r? h?n nhi?u so v?i các lo?i t? nhiên khác, ch? cao h?n g? công nghi?p m?t chút. Nên đ??c nhi?u khách hàng tìm mua và s? d?ng cho căn h? c?a mình. V? ch?t l??ng, khi l?p đ?t sàn Tre t? nhiên s? t?t h?n lát sàn công nghi?p r?t nhi?u


Nhà máy hi?n t?i s?n xu?t sàn tre ra r?t nhi?u màu s?c theo th? hi?u c?a khách hàng ngày càng đa d?ng


Công trình chúng tôi đã thi công l?p đ?t hoàn thi?n:


 


sàn tre
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 

sàn tre

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá