Sàn gỗ Walnut

Sàn gỗ Walnut
Sàn gỗ Walnut

Sàn g? Walnut


Thông s? k? thu?t:


Chi?u dày x chi?u r?ng x dài – 15 x 90 x 450/600/750/900/105


Xu?t s?: M? 100%


B?o hành: 05 năm trong các tr??ng h?p, cong, vênh, co ngót


T? l? màu s?c 9/10


Hàng có s?n trong nhà máy


Giá thành: liên h?


Mô t? chi ti?t s?n ph?m:


Sàn g? t? nhiên Walnut đ??c s?n xu?t t? g? Walnut còn g?i là g? Óc Chó, là m?t lo?i g? c?ng c?a Hoa K? (American black walnut). Tên khoa h?c c?a nó là Juglans Nigra. Là lo?i cây có lá r?ng, phân b? kh?p phía Đông Hoa K? và Là m?t trong s? ít các lo?i cây ? Hoa k? đ??c ??m tr?ng cũng nh? tái sinh t? nhiên.G? óc chó (Walnut) th??ng có dát g? màu kem, tâm g? màu t? nâu nh?t đ?n sôcola. Vân g? sóng ho?c cu?n xoáy t?o nh?ng đ?m hình đ?p m?t và sang tr?ng mà không nhóm g? nào có đ??c. Màu s?c t? thân c?a G? óc chó luôn là gam m?u đ??c yêu thích nh?t trên toàn th? gi?i và t??ng t? v?y t?i Vi?t nam. Đ?c tính: G? ch?u máy t?t, đ? bám keo và ?c vít t?t . G? gi? s?n và màu nhu?m r?t t?t, có th? đánh bóng đ? tr? thành thành ph?m t?t. G? khô ch?m nên ng??i s?n xu?t ph?i có k? năng hi?u v? đ?c tính c?a g? đ? s?n xu?t thao tác m?t cách h?p lý nh?t. G? có đ? c?ng ,đ? ch?u l?c u?n xo?n và l?c nén trung bình, đ? ch?c th?p nh?ng r?t d? u?n cong b?ng h?i n??c.  Tâm g? có kh? năng kháng sâu, là m?t trong nh?ng lo?i g? có đ? b?n cao ngay c? trong đi?u ki?n d? h? m?c.


Công trình Nam Phát đã thi công. Ván sàn walnut lót theo ki?u x??ng cá


sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sàn g? Walnut lót ki?u x??ng cá