Sàn nhựa Galamax FO308

Sàn nhựa Galamax FO308
Sàn nhựa Galamax FO308

Sàn nh?a Galamax FO308


Thông s? k? thu?t:


Kích th??c: dài x r?ng x dày – 915.4 x 153.4 x 3mm


Di?n tích đóng gói: 20 t?m/ thùng = 2.81m2


B?o hành 15 năm theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t


Mô t? chi ti?t v? s?n ph?m


Sàn nh?a Galamax đ??c s?n xu?t theo công ngh? c?a Hàn Qu?c đ?m b?o không đ?c h?i t?i môi tr??ng an toàn cho ng??i s? d?ng. Sàn nh?a Galamax có r?t nhi?u ?u đi?m nh?: b? m?t vân nhám ch?ng tr?n tr??t, phù h?p v?i nh?ng n?i có đ? ?m cao, không lo b? ng?p n??c. Thi công nhanh, đ? b?n v??t tr?i, không s? co ngót, không ?nh h??ng b?i th?i ti?t khi thay đ?i.  S?n ph?m đang đ??c th? tr??ng l?a ch?n lót ch? y?u ? nh?ng n?i công c?ng có m?t đ? ng??i đi l?i cao vì b? m?t  ch?ng tr?y x??c r?t t?t, ví d? nh?: quán café, trung tâm th??ng m?i, nhà tr?, shop th?i trang…


Sàn nh?a Galamax vân g? có 3 dòng chính, m?t lo?i dày 2mm và 3mm khi thi công ch? c?n s? d?ng keo s?a chuyên d?ng, m?t lo?i có đ? dày 4,2mm thì có hèm khóa âm d??ng l?p đ?t nh? sàn g? công nghi?p, bình th??ng thi công s? nhanh h?n là lo?i ph?i dùng keo.


Sàn nh?a Galamax FO308


Sàn nh?a đ??c ?ng d?ng trên th? gi?i t? r?t lâu nh?ng m?i th?nh hành ? Vi?t Nam kho?ng 5 năm tr? l?i đây. Chính vì nh?ng ?u đi?m v??t tr?i đó mà Quý khách hàng hãy yên tâm khi s? d?ng sàn nh?a và là s? l?a ch?n đúng đ?n cho các công trình l?n nh?.


Các dòng s?n ph?m có liên quan dày 3mm


Sàn nh?a Galamax FO301


Sàn nh?a Galamax FO302


Sàn nh?a Galamax FO303


Sàn nh?a Galamax FO304


Sàn nh?a Galamax FO305


Sàn nh?a Galamax FO306


Sàn nh?a Galamax FO307


Sàn nh?a Galamax FO308